Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1

Hankekord

Hanked

KINNITATUD

direktori käskkirjaga 21.01.2013 nr 1-1/2A

Eesti Piimandusmuuseumi hankekord

 

Käesolev kord kehtestatakse riigihangete seaduse alusel, kooskõlas põllumajandusministri 04. mai 2012. a käskkirjaga nr 78 „Hanketegevuse ühendamine” ja 9. aprilli 2012.a käskkirjaga nr 63 „ Riigihangete korraldamine“.

 1. Reguleerimisala ja eesmärk

1.1 Hangete korraldamise kord (edaspidi nimetatud ka kord) reguleerib Eesti Piimandusmuuseumi (edaspidi nimetatud muuseumi või hankija) poolt korraldatavate hangete ja allapoole riigihangete seaduses nimetatud lihthanke piirmäära (RHS § 15 lg 3) jäävate asjade ostmise, teenuste tellimise (edaspidi nimetatud ühiselt ka hange) toimingute teostamist,

ja ehitustööde tellimisega seonduvat.

1.2 Korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse, Põllumajandusministeeriumi hankeid käsitlevate ja muuseumi tegevust reguleerivate õigusaktidega.

1.3 Korra eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik

kasutamine, hanke eesmärgi saavutamine mõistliku hinnaga ning olemasolevaid

konkurentsitingimusi ära kasutades.

 

 1. Hangete planeerimine

2.1 Hankeid võib korraldada üksnes jooksvaks aastaks kinnitatud eelarvekulude raames.

2.2 Hankija põhitegevuseks vajalike asjade ja teenuste olemasolu tagamiseks koostatakse ja kinnitatakse  muuseumi iga-aastane hankeplaan (hangete korraldamise üldine ajakava). Järgneva eelarveaasta hankeplaani kavand koostatakse jaanuarikuu jooksul ja täpsustatakse ning kinnitatakse vahetult pärast aastaeelarve kinnitamist Põllumajandusministri poolt. Hankeplaaniga täpsustatakse kavandatavate hangete nimetus, liik, hanke alustamise aeg kvartali täpsusega, hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg, eeldatav maksumus ja rahastamise allikas.

2.3  Hankeplaani projekti koostavad töötajad, kelle tööülesannete nõuetekohaseks täitmiseks on tarvilik osta asju või tellida teenuseid. Hankeplaani projekti lülitatakse kavandatavad hanked, mis eeldavad riigihanke või lihthanke menetluse läbiviimist ja selleks, et hankeplaan hõlmaks muuseumi kogu eelarveraha, siis lülitatakse hankeplaani sisse ka alla lihthanke korras hangitavad asjad, teenused ja ehitustööd, mille maksumus on alla lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäära, samuti ühishanke korras hangitavad soovitud asjad ja teenused.

2.4 Hankeplaani avaldamisel veebilehel ei avaldata hankelepingu eeldatavat maksumust.

 

Vajadusel konsulteeritakse hankeplaani koostamisel juristiga. Vajadusel muudetakse ja ajakohastatakse hankeplaani üks kord kvartalis, hiljemalt kvartali esimese kuu 10. päeval kinnitatakse hankeplaani muudatused.

 

 1. Hangete korraldamine

Hanget korraldab, ning teeb selleks vajalikud toimingud, muuseumi töötaja, kelle tööülesannete täitmine eeldab asjade ostu või teenuste tellimist (edaspidi hanke eest vastutav isik). Hanke eest vastutavaks isikuks on töötaja, kelle initsiatiivil asja ostmine või teenuste tellimine hankeplaani lülitati. Hanke eest vastutava isiku ülesandeks on muuhulgas:

3.1 hanke eeldatava maksumuse määramine riigihangete seaduses sätestatud maksumuse

määramise reegleid (eelkõige RHS § 20 ja § 21 ning § 23 ja § 24 sätestatut) arvestades;

3.2 hanke objekti selge ja põhjalik määratlemine, vajadusel hanke tehnilise kirjelduse ja tööde

või teenuste läbiviimise tingimuste ja muude hankedokumentide koostamine, tagades seejuures, et dokumendid vastaksid riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldaksid pakkujale kogu vajalikku teavet hankes osalemiseks;

3.3 kvalifitseerimistingimuste ja hindamiskriteeriumite väljatöötamine;

3.4 vajalike toimingute ja kannete tegemine riigihangete registris (hanketeate, eelteate,

vabatahtliku teate, riigihanke aruande, aruande lisa jms sisestamine);

3.5 hankemenetluse läbiviimiseks vajalike toimingute teostamine vastavuses hankemenetluse

liigile esitatavate nõuetega, sh hanketoimingute protokollimine, kui see on nõutav;

3.6 direktorile ettepanekute tegemine hankemenetluses vajalike otsustuste langetamiseks;

3.7 korraldada hanke käigus koostatud ja esitatud dokumentide (hinnapäringud, vastused,

hankelepingud jms) asjaajamise korra kohane säilitamine;

3.8 läbirääkimiste pidamine Põllumajandusministeeriumi haldusosakonnaga kavandatavate ühishangete osas ja tegema 20. novembriks (vajadusel täpsustatakse ettepanekuid 15. detsembriks) Põllumajandusministeeriumile ettepanekud nende hangete korraldamiseks, mida ministeerium peaks võtma aasta hankeplaani ühishangete korraldamiseks;

3.9 kõik asjade ostmiseks või teenuste tellimiseks koostatud dokumendid ja esitatud pakkumused registreeritakse dokumendihaldussüsteemis ja säilitatakse 7 aastat.

Vajadusel konsulteerib hanke eest vastutav isik hanke menetluslikes küsimustes Põllumajandusministeeriumi haldusosakonna vastutavate töötajatega.

 

 1. Hanke otsustamine

4.1 Otsuseid riigihangete osas teeb direktori poolt määratud riigihankekomisjon (edaspidi hankekomisjon vastavas käändes), mis peab olema vähemalt kolmeliikmeline. Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni koosseisust.

4.2 Hankekomisjonil on õigus kaasata oma töösse asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

4.3 Hankekomisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

4.4 Hankekomisjon otsustab kollegiaalse otsusega:

4.4.1 asjade ja teenuste riigihanke korraldamise, kui hanke eeldatav maksumus on võrdne või

ületab RHS § 15 lg 1 sätestatud riigihanke piirmäära (40 000 eurot käibemaksuta);

4.4.2 asjad ostmise ja teenuste tellimise lihthanke korraldamise, kui hanke eeldatav maksumus on võrdne või ületab RHS §15 lg 3 sätestatud lihthanke piirmäära (10 000 eurot käibemaksuta);

4.4.3 riigihankeks ja lihthankes pakkuja kvalifitseerimise ning pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise, mis ühtlasi tähendab kahankelepingu sõlmimise otsustamist või pakkuja kvalifitseerimata jätmise või pakkumuste tagasilükkamise;

4.4.4 riigihanke ja lihthanke hankemenetluse kehtetuks tunnistamise.

4.5 Hangete eest vastutav töötaja otsustab ainuisikuliselt või hankekomisjoni kollegiaalse otsusega:

4.5.1 riigihanke väljakuulutamise;

4.5.2 lihtsustatud korras tellitavate teenuste ja alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ning

teenuste hankelepingu sõlmimise või pakkumuste tagasilükkamise;

4.5.3 koos teiste hankijatega ühise riigihanke korraldamise, ühishankes osalemise;

4.5.4 hankemenetlusega seotud toimingute tegemiseks volituste andmise.

4.6 Hankemenetluses määratakse kindlaks pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse kohta teate avaldamisest hankelepingu sõlmimise 14 päevane tähtaeg, välja arvatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral või juhul, kui muud liiki hankemenetluses esitas pakkumuse ainult üks pakkuja või lihthanke korral.

 

 1. Asjade ostmise ja teenuste tellimise riigihanke korraldamine

5.1 Ettepaneku asjade ostmise ja teenuste tellimise riigihanke väljakuulutamiseks ja hankemenetluse liigi kohta teeb hanke eest vastutav isik. Hankemenetluse liigi valikut peab ettepanekus põhjendama. Riigihanke hankemenetluse liigi otsustab direktor.

5.2 Hanke eest vastutav isik koostab riigihanke teate ja hankedokumendid vastavuses

riigihangete seadusega (RHS § 31). Hankedokumendid kooskõlastatakse vajadusel juristiga ning esitatakse direktorile heakskiitmiseks enne riigihangete registrile hanketeatise

esitamist või enne hankedokumentide väljastamist, kui kooskõlas riigihangete seadusega ei esitata riigihangete registrile hanketeadet.

5.3 Hanke eest vastutav isik korraldab hanketeate avaldamise riigihangete registris ja teeb muud toimingud, mis on vajalikud hankemenetluse läbiviimiseks, sh annab hankedokumentide ja hanketeate kohta selgitusi.

5.4 Direktori määratud riigihankekomisjon  avab pakkumused, kontrollib pakkumuste vastavust, hindab pakkumusi (RHS § 46 kuni § 50) ja teeb otsuse pakkumuse edukaks tunnistamiseks või kõigi pakkumuste tagasi lükkamiseks, korraldades seejuures pakkujate nõuetekohase informeerimise (RHS § 54).

5.5 Hankeleping sõlmitakse kirjalikus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas) vormis, hankelepingu projekti valmistab ette hanke eest vastutav isik. Lepingu redaktsioon kooskõlastatakse vajadusel juristiga. Lepingu allkirjastab direktor.

 

 1. Asjade ostmise ja teenuste tellimise lihthangete korraldamine

6.1 Ettepaneku asjade ostmise ja teenuste tellimise lihthanke korraldamiseks teeb hanke eest vastutav isik.

6.2 Lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest või teenustest võib lihthanke

korraldamiseks kehtestada lihthanke dokumendid, mille koostamisel arvestatakse riigihanke

hankedokumentidele esitatavaid nõudeid (eelkõige RHS § 31 lõigetes 2–5 ning RHS § 41

sätestatut). Kui lihthanke dokumenti ei kehtestata, lähtutakse lihthanke korraldamisel riigihanke üldpõhimõtetest, kuid pakkumuse esitamiseks peab olema ettepanek esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.3 Hanke eest vastutav isik korraldab lihthanke teate avaldamise hangete registris.

Hanke teade sisaldab vähemalt hanke nimetust, informatsiooni hankija kohta, hanke eesmärki ja kestust, pakkumise esitamise tähtaja, lähtudes hankelepingu esemeks olevatest asjadest või

teenustest, kuid mis pole lühem kui neli tööpäeva ning viidet kontaktandmetele (sh

elektronpostile või veebiaadressile) lisateabe ja dokumentide saamiseks. Lihthanke

informatsioon võidakse avalikustada ka muuseumi veebilehel www.piimandusmuuseum.ee.

6.4 Hanke eest vastutav isik teeb muud toimingud, mis on vajalikud lihthanke läbiviimiseks.

6.5 Hankeleping sõlmitakse kirjalikus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas) vormis. Hankelepingu projekti valmistab ette hanke eest vastutav isik, lepingu allkirjastab direktor.

 

 1. Lihtsustatud korras tellitavad teenused

7.1 Hankelepingu sõlmimiseks, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50 protsenti

moodustavad ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) määruse1 VII lisas nimetatud teenused

ei ole kohustust korraldada hankemenetlust riigihangete seaduses sätestatud korras. Selliste

teenuste tellimisel tuleb järgida RHS § 19 ja § 3 sätestatut.

7.2  Osakonnajuhataja, kellel nende asjade ostmine või teenuste tellimine on vajalik tööülesande täitmiseks (hanke algataja) taotleb temaväljavalitud, konkureerivatelt võimalikelt teenuse osutajatelt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumusi, kui see on pakkujate piisavuse tõttu teostatav, võrdleb hinnakirju või muul moel selgitab välja eesmärgi saavutamiseks sobilikuma(d) teenuse pakkuja(d).

7.3 Sobiliku pakkumuse tunnistab edukaks hanke eest vastutav isik, kes sõltuvalt teenuse olemusest või teenuse pakkuja tingimustest koostab lepinguprojekti ja esitab direktorile allkirjastamiseks lepinguprojekti või esitab kinnitamiseks arve.

7.4 Lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui lepingu

käibemaksuta maksumus on 10 000 eurot või enam.

7.5 Kui lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankelepingu eeldatav maksumus ületab

40 000 eurot, otsustab hanke korraldamise hankekomisjon ning hanke eest vastutav isik on kohustatud korraldama hanketeate avaldamise muuseumi veebilehel või registri veebilehe kaudu ning hanke aruande esitamise registrile.

 

 1. Allapoole riigihangete seaduse § 15 lg 3 nimetatud piirmäära jäävate asjade ostu ja

teenuste tellimise hanked

8.1 Teenuste tellimise ja asjade ostu hanke, mille käibemaksuta maksumus ületab 3000 eurot, kuid mis jääb alla lihthanke piirmäära (RHS § 15 lg 3), korraldamise otsustab eelarves ettenähtud kulude piires direktor.

8.1.1 Hanke algataja taotleb tema poolt välja valitud konkureerivatelt võimalikelt

pakkujatelt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pakkumusi. Pakkujate piisava paljususe korral ning juhul, kui see hanke asjaolusid arvestades on võimalik ning mõistlik, taotletakse pakkumust vähemalt kolmelt pakkujalt. Pakkujate paljususe puudumisel või muul objektiivselt põhjendataval kaalutlusel võib hankedokumendi pakkumuse saamiseks esitada ühele pakkujale.

8.2 Teenuste tellimise ja asjade ostmise, mille käibemaksuta maksumus ei ületa 3000 eurot, võib asja osta või teenuse tellida ka arvega või vormistada vajadusel kirjalik tellimiskiri. Teenuseturul valitseva konkurentsi korral võetase erinevad pakkumised, et tagada parimat võimalikku hinna ja kvaliteedi suhet.Teenuse tellimise või asja ostmise otsustab eelarves ettenähtud kulude piires direktor.

8.2.1 Teenuseid ja asju, mille käibemaksuta maksumus ei ületa 500 eurot, võib osakonnajuhataja, kelle tööülesannete täitmine eeldab asjade ostu või teenuste tellimist, tellida või osta tema poolt valitud isikult ning esitada nõuetekohaselt vormistatud kuludokumendi arvelduste tegemiseks majanduskulude aruandluse eest vastutavale isikule. Majanduskulude aruandes sisalduvate kulutuste põhjendatuse otsustab direktor.

 

 1. Seaduses sätestatud hankemenetluse muu liigi kasutamine hangete korraldamisel

9.1 Seaduses sätestatud muu hankemenetluse liigi (piiratud hankemenetlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog) kasutamise otsustab vastutava isiku ettepanekul direktor ja hange korraldatakse vastavuses riigihangete seaduse regulatsioonidega.

9.2 Ideekonkursside korraldamise ja ehitustööde hanke korraldamisotsuses määrab direktor  hanke eest vastutava isiku, kes korraldab hanke läbiviimise vastavuses riigihangete seaduse

ideekonkursside korraldamise ning ehitustööde tellimise regulatsioonide nõuetega.

 

 1. Vaidlustusmenetlus

10.1 Vaidlustusega seotud asjaajamisel ning vaidlustuste läbivaatamisel vaidlustuskomisjonis

esindab hankijat direktorilt saadud volikirja alusel jurist või hanke eest vastutav isik.

10.2 Hankijat esindama volitatud isik informeerib direktorit vaidlustusmenetluse käigus tehtud otsustustest (hankemenetluse peatamine jms) ning korraldab nende otsuste täitmise.

10.3 Vaidlustuskomisjoni otsuse peale halduskohtusse kaebuse esitamise riigihangete seaduses sätestatud juhul otsustab direktor hanke eest vastutava isiku ja juristi

ettepanekul.

 

 1. Lepingu täitmise järelevalve

11.1 Hanke eest vastutav isik hoolitseb lepingust tulenevate muuseumi kohustuste täitmise ja lepingu täitmise järelevalve eest. Järelvalve hõlmab kontrolli selle üle, kas lepingu pooled täidavad enda kohustusi nõuetekohaselt.

 

 1. Lõppsätted

12.1 Korra täitmise eest vastutab direktor.

Eesti Piimandusmuuseumi hankeplaan 2014

Jrk.

Hankelepingu eseme üldine kirjeldus

Hanke eesmärk

Tehnilise kirjelduse koostaja

Hanke-menetluse liik ja viis

Eeldatav hanke alustamise tähtaeg

Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg

Maksumus

eurodes

Rahastamise allikas

 

Ehitustööde tellimine

 

 

 

 

 

 

 

1.

Peahoone II korrus

Nelja näituseruumi remont

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

III kvartal 2014

IV kvartal 2014

2900

eelarve

 

Asjade ostmine

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sõidukite liisimine

Liisinguleping ühele sõidukile

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

III kvartal 2013

III kvartal 2017

1842

eelarve

3.

Mootorikütus kliendileping

Kütuse ost

Ants Välimäe

Leping kohapealse pakkujaga

I kvartal 2000

II kvartal 2015

3614

eelarve

4.

Bürootarbed

Bürootarbed

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe pakkujaga

Läbi aasta 2014

IV kvartal 2014

300

eelarve

5.

Remondima- terjalid

Kliendileping erinevate pakkujatega

Materjalid hoonete jooksvaks remondiks

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

Läbi aasta 2014

IV kvartal 2014

1200

eelarve

6.

Masinate – seadmete varuosad – kliendileping erinevate pakkujatega

Varuosad ümbervahetamiseks, remondiks

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

Läbi aasta 2014

IV kvartal 2014

1300

eelarve

7.

Tahkekütuse ost

Keskkütte tarvis kütteklotsi ostmine

Ants Välimäe

Leping kohapealse pakkujaga

Läbi aasta 2014

IV kvartal 2014

1610

eelarve

 

Teenuste tellimine

 

 

 

 

 

 

 

8.

Sõidukite, masinate remondi ja hooldusteenus

Kliendileping erinevate pakkujatega

Sõiduauto, traktori, murutraktori ning haljastusseadmete hooldus ja remont

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

Läbi aasta 2014

IV kvartal 2014

597

eelarve

9.

Sõidukite kindlustus- maakleri teenus – PM ühishange

Sõiduauto ja traktori kindlustusteenus

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe pakkujaga lihthange

2013

IV kvartal 2014

457

eelarve

10.

Näitusemater-jalide valmistamine

Nõukogude perioodi Püsiekspositsiooni tehniline teostamine

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

2014

IV kvartal 2014

1200

eelarve

11.

Näituse vitriinide valmistamine

Nõukogude perioodi Püsiekspositsiooni tehniline teostamine

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

2014

IV kvartal 2014

2900

eelarve

12.

Reklaamitee-nused ja trükiste tellimine – tellimiskiri

Erinevate ürituste reklaami tellimine, reklaamtrükiste tellimine

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

2014

IV kvartal 2014

1579

eelarve

13.

Avatud koolitused

Muuseumitöö ning turismialased erialased koolitused, erialased : tööohutus, esmaabi jms koolitused

Ants Välimäe

Lihtmenetlus ühe või mitme pakkujaga

2014

IV kvartal 2014

800

eelarve

FinlandRussiaEnglish