Untitled-1
Untitled-1
Untitled-1

Põhimäärus

PÕLLUMAJANDUSMINISTER

M Ä Ä R U S

 

Tallinn 2010 nr

Eesti Piimandusmuuseumi põhimäärus

 

 

Määrus kehtestatakse “Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja “Muuseumiseaduse” § 6 lõike 1 alusel.

 

 1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 • 1. Eesti Piimandusmuuseum

(1) Eesti Piimandusmuuseum (edaspidi muuseum), inglise keeles Estonial Dairy Museum on Eesti Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus, mis on asutatud 1976. a.

(2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ning sellest põhimäärusest.

(3) Muuseumil on 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja sõõri ülemist äärt mööda on sõnad “Eesti Piimandusmuuseum”, oma eelarve arvelduskonto Riigikassa kontsernikonto koosseisus ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

 

 • 2. Muuseumi asukoht

Muuseum asub Järva maakonnas. Muuseumi postiaadress on H.Rebase 1,Imavere küla, Imavere vald 72401 Järva maakond.

 

 1. peatükk

ÜLESANDED JA TEGEVUS 

 • 3. Muuseumi ülesanded

(1) Muuseumi ülesanneteks on Eesti piimanduse ajalugu kajastavate kultuuriväärtusega esemete kogumine, uurimine ja säilitamine, samuti nende üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel ning Eesti piima ja piimatoodete tutvustamine ja propageerimine Eesti ning välisriikide elanikkonna seas ning ühistegelise mõtteviisi propageerimine riigi elanikkonna seas

(2) Muuseum:

1) Eksponeerib kogutud materjale püsiekspositsioonides ning näitustel

2) Koostab ajutisi- ning rändnäitusi ja tutvustab läbi nende Eesti piimandusajalugu ning kaasaegset piimandussektorit riigis

3) Teeb muuseumikogude põhjal teadusharudevahelist teaduslikku uurimistööd, korraldab teaduslikke konverentse ja loenguid ning edendab etnoloogia- ja museoloogiaalast tööd;

4) Kogub piimandusega seotud esemeid, masinaid, seadmeid, dokumente, käsikirju, foto-, fono- ja filmimaterjale, trükiseid ning kunstiteoseid, täiendab fonde väljakujunenud profiili kohaselt annetuste, ostude, vahetuste ja kaastöö tegemise teel; kogub teemakohast suulist pärimust

5) Säilitab kogutud materjali nõuetekohaselt ning vajaduse korral restaureerib ja konserveerib seda;

6) Koostab, kirjastab ja levitab muuseumis valminud teaduslikke, õppeotstarbelisi ja oma tegevust tutvustavaid väljaandeid;

7) Säilitab ja võimaldab kasutada oma kogusid ning kasutab asjakohat infosüsteemi, et teha oma kogude teave kättesaadavaks asjast huvitatud isikule;

8) Korraldab kontserte, etendusi jt kultuuri- ja meelelahutusüritusi ning teeb koostööd kultuuri- ja haridusasutustega ning -kollektiividega.

9) Eksponeerib ja vahendab oma kogu säilitatavat kultuuripärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, muuseumipedagoogilised programmid, filmid, trükised, ajakirjandus, televisioon, raadio, internet jne).

(3) Muuseum propageerib Eesti rahvakultuuri ja teeb koostööd erinevate piimandusvaldkonda käsitlevate organisatsioonide- ning üksikisikutega.

 

 • 4. Muuseumi kogud

(1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaal võetakse arvele ning seda kasutatakse ja säilitatakse kultuuriministri kehtestatud korras.

(2) Muuseumi alakogud moodustavad puutumatu muuseumikogu, millest museaale kantakse maha ja antakse üle “Muuseumiseaduses” kehtestatud korras.

 

 • 5. Muuseumi õigused ja kohustused

(1) Muuseumil on oma ülesannete täitmiseks õigus:

1) Osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulist teenust põllumajandusministri kehtestatud korras;

2) Korraldada muuseumi põhitegevusega seotud turundusüritusi ning muud muuseumi põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust;

3) Korraldada näitusi Eestis ja välisriikides

4) Anda muuseumikogust museaale ajutiseks kasutamiseks teistele muuseumitele, asutustele, juriidilistele ja füüsilistele isikutele

5)Võtta asutuste, juriidiliste ja füüsiliste isikute käest muuseumisse hoiule kultuuriväärtusega asju

6) korraldada museaalide, näituste, väljaannete ja informatsiooni vahetamist teiste muuseumite, teadusasutuste ja isikutega Eestis ja välismaal

7) Anda välja teaduslikke töid ja muuseumi tutvustavaid trükiseid, levitada teavet ja reklaami muuseumi tegevuse kohta

8) Korraldada töötajate tööalast koolitust ja kutsealase pädevuse tõstmist Eestis ja välisriikides

9) Korraldada majandustegevust ja osutada piirkonnas teenuseid, mis on mõistlikud piirkonna sotsiaalse-, olme-  ja ettevõtluskeskkonna parema toimimise eesmärgist lähtuvalt

10) Astuda lepingulisse suhtesse teise asutusega;

11) Kasutada ja hallata muuseumi valduses olevat riigivara “Riigivaraseaduses” ja teistes õigusaktides kehtestatud korras.

 

 1. peatükk

JUHTIMINE

 • 6. Juhtimine ja töökorraldus

 

(1) Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks ja kellega sõlmib töölepingu ning, muudab seda ja lõpetab selle põllumajandusminister “Töölepingu seaduse” kohaselt.

(2) Muuseumi direktor:

1) Juhib muuseumi tegevust kooskõlas selle põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;

2) Vastutab muuseumi tegevust korraldava õigusakti täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab oma tegevusest aru põllumajandusministrile;

3) Teeb kooskõlastatult Kultuuriministeeriumiga põllumajandusministrile vajaduse korral ettepaneku anda museaal muuseumikogust üle teisele muuseumile või museaali kahjustuse, hävimise, kaotsimineku või kultuuriväärtuse puudumise korral arvata see muuseumikogust välja;

4) Sõlmib muuseumitöötajaga töölepingu ning muudab seda ja lõpetab selle, kinnitab tema tööjuhendi ja töötasu “Töölepingu seaduse” kohaselt;

5) Esindab muuseumi ja volitab selleks vajaduse korral teise isiku;

6) Annab välja volikirju, käskkirju, sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;

7) Käsutab ja kasutab kooskõlas riigivaraseadusega ja teiste õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;

8) Kinnitab “Töölepingu seaduse” kohaselt töökorralduse reeglid ja valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes muuseumi asjaajamiskorra ja muud muuseumisisesed eeskirjad;

9) Teeb põllumajandusministrile ettepaneku kinnitada muuseumi eelarve, struktuuriüksuste koosseis ja töökohtade arv;

10) Kinnitab muuseumi piletihinnad ja muuseumi osutatavate muude teenuste hinnad;

11) Kinnitab muuseumi juures tegutseva nõuandva kogu koosseisu ja põhimääruse;

12) Esitab nõuandvale kogule muuseumi aastaaruande muuseumi töö hindamiseks;

13) Hoiab muuseumi vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra.

(3) Muuseumi direktorit asendab tema äraolekul majandusosakonna juhataja või selle äraolekul direktori ettepanekul ministri määratud asendaja.

 

 • 7. Nõuandev kogu

 (1) Muuseum võib oma tegevuse ja strateegia kavandamiseks moodustada nõuandva kogu.

(2) Nõuandev kogu kooskõlastab muuseumi tööplaani, arutab ja teeb ettepanekuid muuseumi teadus- ja arendustegevuse ning muude muuseumitöö oluliste küsimuste kohta.

 

(3) Nõuandva kogu koosseisu kaasatakse muuseumiväline asjatundja tema nõusolekul.

 

 1. peatükk

STRUKTUUR 

 • 8. Muuseumi struktuur

 (1) Muuseumi struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad:

1) museaalne osakond, mille põhiülesanded on kogusid sihipäraselt täiendada, säilitada, süstematiseerida ja eksponeerida ning ette valmistada ja korraldada ekskursioone, muuseumipedagoogilisi programme jt muuseumi üritusi;

2) majandusosakond, mille põhiülesanded on – organiseerida hooldus- ja remonditöid, korraldada muuseumi kütte, vee- ja kanalisatsiooni toimimisega seotud tegevusi, korraldada valvet, tuletõrjet ja töökaitset ning varustada muuseumi vajalike vahenditega.

(2) Muuseumi direktori vahetus alluvuses on peavarahoidja, peaspetsialist, museaalse osakonna juhataja ja majandusosakonna juhataja töökohad, mille tööülesanded on kirjeldatud direktori kinnitatud tööjuhendis.

(3) Muuseumi struktuuri ja töötajate koosseisu esitab põllumajandusministrile kinnitamiseks muuseumi direktor.

 

 1. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JAKONTROLL

 • 9. Vara ja finantseerimine

 (1) Muuseumil on oma tegevuse elluviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ning muud materiaalsed väärtused. Muuseumikogus säilitatav materjal on Eesti rahvuslik vara ja eesti rahvusliku kultuuripärandi osa.

 (2) Muuseumi valduses olevat riigivara vallatakse, , kasutatakse ja käsutatakse “Riigivaraseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.

(3) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, riiklikest fondidest ja sihtasutustest eraldatavatest rahalistest vahenditest, annetustest, muuseumi tegevusest saadud sissetulekust ja muudest laekunud tuludest.

 

 • 10. Aruandlus ja kontroll

(1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust õigusaktidega kehtestatud korras.

(2) Muuseum esitab rahaliste vahendite kasutamise aruanded ja ülevaated oma tegevuse kohta Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

(3) Muuseumile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning muuseumi tegevuse vastavust põhimääruses toodud eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras. Muuseumi tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium ja Riigikontroll ning teised selleks volitatud asutused. Järelevalvet muuseumikogude üle korraldab Kultuuriministeerium.

 

 1. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 • 11. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Muuseumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras, võttes arvesse muuseumi nõuandva kogu arvamust.

(2) Muuseumi tegevuse lõpetamise korral antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentatsiooniga üle teisele muuseumile õigusaktidega kehtestatud korras.

 

 1. peatükk

RAKENDUSSÄTE

 • 12. Rakendussäte

Põllumajandusministri 5. mai 2000. a määruse nr 36 “Eesti Piimandusmuuseumi põhimäärus ”(RTL 2000, 53, 810).

 

 Helir-Valdor Seeder, põllumajandusminister

Ants Noot, kantsler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FinlandRussiaEnglish